Zásady ochrany osobních údajů

Preamble

"Adspro Group" znamená AdsPro Group a.s., IČ: 06675727 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 1133/32, PSČ 130 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Metropolitního soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 23112

1. Úvod

Bezpečnost a důvěryhodnost Vaších informací je hlavní priorita Adspro Group. Tento Bezpečnostní Postup Vám sdělí jak chráníme Vaše informace. Přečtěte si prosím pečlivě Zásady pro používání webových stránek Adspro Group na https://www.adsprogroup.cz/ a všechny další webové zdroje, vyvinuté a publikované společností Adspro Group na webových stránkách. Tyto Zásady se nevztahují na žádné další webovové stránky používané, avšak nespravované společností Adspro Group. Užitím našich webových stránek a čtením těchto Zásad, potvrzujete svůj souhlas k užití Vašich osobních dat, a jste považován za seznámeného s tímto jednáním. Jestliže nesouhlasíte se zpracováním Vašich dat, nepoužívejte prosím nadále tuto Webovou stránku. Je možné, že čas od času budeme muset provést jisté změny v těchto Zásadách, takže byste se měli pravidelně odkázat zpět k těmto Zásadám. Užití těchto Webových stránek po provedení změn považujeme za Váš souhlas s těmito změnami, které mohou být jakékoliv.

2. Informace které budeme moci sbírat a jak je budeme smět použít

Sbíráme pouze pro nás nezbytné informace k tomu, abychom Vám povolili užívání těchto Webových stránek, a pouze v rozsahu, který je specificky poskytnut pro tyto Zásady. Užitím Webové stránky souhlasíte se shromažďováním, používáním, zveřejňováním a dalšími formami zpracování Vašich informací, které jsou uvedeny v těchto Zásadách.

2.1. Informace, které od vás získáme

Příklady osobních údajů, které od vás můžeme shromáždit, jsou následující: celé jméno, záznam komunikace, jazykové znalosti, e-mail, telefonní číslo a Vaši polohu.

Jestliže nás kontaktujete prostřednictvím formuláře žádostí, uchováváme záznam o Vaší komunikaci, který nám pomůže vyřešit problémy, se kterými se můžete potýkat. Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu, abychom Vás informovali o našich službách, jako je například informování o připravovaných změnách nebo vylepšeních.

2.2. Informace, které můžeme získat z Vašeho používání našich Webových stránek

Můžeme o Vás shromažďovat následující informace:

 • Informace o Vašem zařízení (zařízeních), zejména model hardwaru, verze operačního systému, informace o mobilní síti;
 • přihlašovací údaje, jako jsou podrobnosti o tom, jak používáte naše Webové stránky, četnost a trvání Vašich návštěv, informace o vyhledávání, adresu internetového protokolu, soubory cookie. „Cookies“ mohou být používány námi, abychom nám pomohli spravovat Webovou stránku a poskytovat Vám funkční a přizpůsobené zprávy, avšak tyto informace neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Adspro Group také používá soubory cookie relace. Nejedná se o trvalé cookies a jsou odstraněny, jakmile se prohlížeč zavře nebo je počítač vypnut. Pro více informací o cookies, které jsou používány na Webových stránkách a jak se můžete odhlásit, navštivte stránku Informace o Cookies.

2.3. Zpracování osobních údajů dětí

Tyto stránky nejsou určeny pro děti do 16 let a vědomě neshromažďují žádné osobní údaje od dětí mladších 16 let.

3. Účely zpracování

Všechny vaše osobní údaje používáme pouze pro následující účely:

 • fungování, zajištění, vylepšování a udržování našich Webových stránek a služeb;
 • zabránění zneužívání a podvodnému používání našich Webových stránek a služeb;
 • reagovaní na Vaše dotazy a jiné účely služeb zákazníkům;
 • sledování agregované metriky používání Webových stránek, jako je celkový počet zobrazených návštěvníků a stránek;
 • Uložte si pomocí tlačítka Zapamatovat své informace, abyste je nemuseli znovu zadávat při příští návštěvě Webových stránek;
 • pro jiné administrativní a interní obchodní účely.

V případě, že účel zpracování bude změněn na protichůdný účel, získáme od vás další souhlas ke zpracování.

4. Bezpečnost vašich osobních údajů

Skupina Adspro Group používá řadu bezpečnostních opatření, která chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a zveřejněním. Pro více informací kontaktujte, prosím, kontaktní formulář Adspro Group.

5. Zásady zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících zásad spravedlnosti a zákonnosti:

5.1. . Spravedlnost a zákonnost

Vaše osobní údaje zpracováváme až po získání souhlasu se zpracováním a za určeným konkrétním účelem, pokud zákon nestanoví jinak. Skupina Adspro Group vyvinula jasné postupy týkající se zpracování osobních údajů na základě zákonnosti.

5.2. Průhlednost

Vaše osobní údaje zpracováváme spravedlivým a transparentním způsobem a pouze s Vaším vědomím as ohledem na svá práva.

5.3. Omezení účelu

Zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány pouze v rámci účelu, jak je uvedeno ve formuláři souhlasu, a pouze ty společnosti Adspro Groupers, které by měly být zapojeny do operací zpracování, aby tyto účely splnily. Následné změny účelu jsou možné pouze v omezeném rozsahu a vyžadují zdůvodnění a váš dodatečný souhlas.

Před použitím informací k jinému účelu, než je stanoveno v těchto zásadách, požádáme o Souhlas.

5.4. Minimalizace dat

Shromažďujeme a zpracováváme pouze vaše osobní údaje, pokud je to skutečně nutné pro dosažení jeho účelu zpracování. Skupina Adspro Group také neuchovává vaše osobní údaje déle, než je požadováno pro dosažení příslušných cílů.

5.5. Přesnost

Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované. Děláme veškerý rozumný krok, abychom zajistili, že vaše údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné, budou vymazány nebo opraveny. Zajišťujeme, že nepřesné nebo zavádějící údaje budou opraveny co nejdříve.

5.6. Omezení skladování

Skupina Adspro Group omezuje rozsah a čas skladování na úroveň odpovídající a nezbytnou pro splnění účelu zpracování vašich údajů v souladu s vaším souhlasem. Pro uchovávání osobních údajů jsme proto stanovili omezené lhůty.

5.7. Integrita a důvěrnost

Osobní údaje považujeme za důvěrné. Naší prioritou je zajištění důvěrnosti a integrity vašich zpracovávaných osobních údajů. Skupina Adspro Group zajišťuje vaše osobní údaje vhodnými organizačními a technickými opatřeními, která zabrání neoprávněnému přístupu, nelegálnímu zpracování nebo distribuci, jakož i náhodným ztrátám, změnám nebo zničení.

5.8. Odpovědnost

Budeme odpovídat za dodržování těchto šesti zásad ochrany údajů a budeme schopni je prokázat.

6. Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše data můžeme zpracovat prostřednictvím sběru, zaznamenávání, organizování, ukládání, používání, strukturování, úpravy nebo pozměňování, získávání, konzultací, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiného zpřístupňování, sbližování nebo kombinování, omezování a mazání či destrukcí. Vaše osobní údaje můžeme předat našim dceřiným společnostem, v takovém případě jsou povinni poskytnout vám odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Nebudeme přenášet osobní údaje rezidentů Evropského hospodářského prostoru mimo Evropský hospodářský prostor, aniž bychom rozumně zajistili, že vaše práva a svobody jako subjektu údajů budou chráněny a že budete o takovém převodu informováni. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepředáváme třetí osobě za účelem přímého marketingu.

7. Kde uchováváme vaše osobní údaje

Všechny vaše osobní údaje, které jsme shromáždili, jsou uloženy v systémech informačních technologií, které vlastní a provozuje skupina Adspro Group a v cloudových systémech. Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme všechny přiměřené postupy a bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě, zveřejnění nebo změně přijatých dat.

8. Zveřejnění vašich informací

Vynakládáme maximální úsilí, abychom úmyslně nesdělili žádné informace o vás žádné třetí straně, aniž bychom obdrželi váš písemný souhlas. Budeme však muset zveřejnit konkrétní informace o vás, pokud je to nutné, ve vztahu ke službám, které vám byly poskytnuty, nebo k dodržování platných právních postupů, jako je příkaz k prohlídce, předvolání, zákon nebo soudní příkaz. Ve zvláštních případech budeme muset také zveřejnit konkrétní informace, například pokud dojde k porušení bezpečnosti webových stránek, nebo oznámit úředníkům činným v trestním řízení jakékoli činnosti, o nichž se domníváme, že jsou protiprávní. Přestože Adspro Group udržuje zabezpečené webové stránky, měli byste vědět, že používání počítače mohou být monitorovány třetími stranami, jako jsou správci sítí, zaměstnavatelé, poskytovatelé internetu, operátoři a dodavatelé internetového prohlížeče, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které zveřejníte online. Veškeré informace sdělujete online na vlastní nebezpečí. Mějte prosím na paměti, že webové stránky mohou být hostovány mimo vaši domovskou zemi a vaše e-mailová komunikace s námi může být směrována na server mimo vaši domovskou zemi. Komunikace přes internet nemusí být bezpečná.

9. Obsah / odkazy třetích stran

Uživatelé najdou obsah a produkty jiných společností nebo organizací na našich webových stránkách a/ nebo odkazy na webové stránky a služby našich dodavatelů, poskytovatelů licencí nebo jiných třetích stran. I když se snažíme sledovat webové stránky nebo služby, nemáme je pod kontrolou. Každá taková třetí strana nese výhradní odpovědnost za dodržování zákonů, pravidel a předpisů vztahujících se na její činnost a provozování jejích internetových stránek. Nejsme zodpovědní za postupy v oblasti ochrany soukromí,za obsah nebo za právní a regulační shodu těchto webových stránek nebo jejich vlastníků a provozovatelů. Tyto webové stránky a služby mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajůa zásady služeb zákazníkům nebo žádné zásady. Doporučujeme vám, abyste si před poskytnutím svých informací přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek třetích stran.

10. Vaše práva na ochranu soukromí

Poskytujeme vám práva na ochranu údajů, která jsou předepsána zákony Evropské unie, zejména Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Máte například následující práva.

 • právo na získání jakýchkoli informací o zpracovaných osobních údajích do jednoho měsíce;
 • právo na přístup k vašim osobním údajům;
 • právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů;
 • právo znát jakoukoli opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, omezení zpracování a příjemců osobních údajů;
 • právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí, založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů.

Tato práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu hello@adsprogroup.cz.